K O N K U R S

Na osnovu odluke Skupštine društva, od 17.01.2019. godine, Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Polara Invest“ a.d. Banja Luka, objavljuje

Radno mjesto:

 • Interni revizor u društvu za upravljenje investicionim fondovima.
 • Radni odnos na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom.

Uslovi:

 • -Najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen akademski studij prvog ciklusa koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova.
 • -Najmanje tri godine radnog iskustva u struci.
 • -Posjedovanje licence internog revizora ili licence ovlašćenog revizora.

Opis poslova:

 • -praćenje i kontrola usaglašenosti internih akata i procedura društva sa zakonskim i podzakonskim aktima,
 • -praćenje i verifikacija procedura izvršavanja poslova društva, kao i identifikovanje rizika vezanih za njih,
 • -kontrola usklađenosti ulaganja imovine investicionih fondova sa propisima,
 • -kontrola poštovanja i efikasnosti procedura za sprečavanje sukoba interesa,
 • -kontrola korišćenja povjerljivih informacija i čuvanja poslovne tajne,
 • -kontrola poštovanja internih propisa u vezi sa ulaganjem zaposlenih,
 • -kontrola izvršenja obaveza izvještavanja javnosti i Komisije,
 • -kontrola postupanja odgovornih u postupcima po prigovorima i pritužbama na rad društva za upravljanje,
 • -obavještavanje i dostavljanje materijalno bitnih podataka upravi o kontroli zakonitosti poslovanja društva i
 • -obavještavanje zaposlenih o izmjenama internih i radnih procedura.

Period prijave:

 • Prijave na konkus se mogu podnijeti u roku od 15 dana od dana objave na stranici www.polara-bl.com. Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na kokurs za mjesto internog revizora – ne otvaraj“

Dokumentacija:

Uz prijavu na kokurs potrebno je dostaviti:

 • -biografiju (CV),
 • -dokaz o stručnoj spremi;
 • -dokaz o radnom iskustvu i ispunjavanju uslova konkursa

Nakon završetka konkursa i otvaranja prijava kandidati će biti blagovremeno obavješteni o mjestu i vremenu intervjua.

 

DUIF POLARA INVEST

OAIF ADRIATIC BALANCED

OAIF JAHORINA KOIN

OAIF POLARA ADRIATIC

OMIF PRIVREDNIK INVEST

DUIF Polara Invest

Društvo za upravljanje zatvorenim investicionim fondom „Polara Invest“ a.d. Banja Luka osnovano je 2000. godine. U početnoj fazi, Društvo je organizovalo prikupljanje i ulaganje vaučera građana u „Polara Invest Fond“, a zatim te vaučere uložilo u preduzeća u Republici Srpskoj. U međuvremenu, vaučeri građana su transformisani u akcije, tako da Društvo upravlja akcijama Fonda u tim preduzećima. Krajem 2015. godine, Društvo je dobilo dozvolu za upravljanje i fondom „Jahorina Konseko Invest“ a.d. Pale. Krajem septembra 2016. godine, Društvo je dobilo dozvolu za upravljanje i fondom „Privrednik Invest“ a.d. Banja Luka.

Danas, Društvo radi na upravljanju portfeljem svakog od navedenih fondova, u cilju zaštite interesa akcionara fondova.

Opširnije

Copyright ©2018 DUIF „Polara Invest“. Sva prava zadržana