PORTFELJ DUIF POLARA INVEST

OAIF ADRIATIC BALANCED

Otvoreni akcijski fond sa javnom ponudom „Aadriatic balanced“ je nastao u prvoj fazi preoblikovanja AZIF „Polara Invest Fond“ a.d. Banja Luka u preoblikovanju prenosom dijela imovine. DUIF „Polara Invest“ a.d. Banja Luka je srazmjerno učešću u vlasništvu AZIF „Polara Invest Fond“ a.d. Banja Luka-u preoblikovanju prenijelo vlasništvo na udjele otvorenog investicionog fonda. Kako je broj emitovanih akcija AZIF „Polara Invest Fond“ a.d. Banja Luka-u preoblikovanju 1.679.212, shodno tome, vlasnik jedne akcije AZIF „Polara Invest Fond“ a.d. Banja Luka-u preoblikovanju postao je vlasnik jednog udjela u otvorenom fondu u početnom vrednovanju, gdje je kapital otvorenog fonda podijeljen na 1.679.212 udjela. Otvoreni akcijski fond sa javnom ponudom Aadriatic balanced“ je organizovan kao otvoreni investicioni fond i njime se upravlja isključivo u korist vlasnika udjela. Fond posluje u skladu sa Zakonom i Pravilima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Opširnije

DUIF Polara Invest

Društvo za upravljanje zatvorenim investicionim fondom „Polara Invest“ a.d. Banja Luka osnovano je 2000. godine. U početnoj fazi, Društvo je organizovalo prikupljanje i ulaganje vaučera građana u „Polara Invest Fond“, a zatim te vaučere uložilo u preduzeća u Republici Srpskoj. U međuvremenu, vaučeri građana su transformisani u akcije, tako da Društvo upravlja akcijama Fonda u tim preduzećima. Krajem 2015. godine, Društvo je dobilo dozvolu za upravljanje i fondom „Jahorina Konseko Invest“ a.d. Pale. Krajem septembra 2016. godine, Društvo je dobilo dozvolu za upravljanje i fondom „Privrednik Invest“ a.d. Banja Luka.

Danas, Društvo radi na upravljanju portfeljem svakog od navedenih fondova, u cilju zaštite interesa akcionara fondova.

Opširnije

Copyright ©2018 DUIF „Polara Invest“. Sva prava zadržana