Pon - Pet: 08:00 - 16:00
Sub-Ned Zatvoreno
+38751226770
Telefon
Petra Preradovića 21, Banjaluka, BiH
Adresa

DUIF POLARA INVEST - OSNOVNI PODACI

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Polara Invest“ a.d. Banja Luka osnovano je 2000. godine. U početnoj fazi, Društvo je organizovalo prikupljanje i ulaganje vaučera građana u „Polara Invest Fond“, a zatim te vaučere u ime Fonda uložilo u preduzeća u Republici Srpskoj. Krajem 2015. godine, Društvo je dobilo dozvolu za upravljanje fondom „Jahorina Konseko Invest“ a.d. Pale a krajem septembra 2016. godine i fondom „Privrednik Invest“ a.d. Banja Luka.
Postupkom preoblikovanja, u 2018. godini, od „Polara Invest Fonda“ a.d. Banja Luka nastali su OAIF „Adriatic Balanced“ i OAIF „Polara Adriatic Fond“, od fonda „Jahorina Konseko Invest“ a.d. Pale nastao je OAIF „Jahorina Koin“, a od fonda „Privrednik Invest“ a.d. Banja Luka nastao je OMIF „Privrednik Invest“, tako da je Društvo upravljalo sa četiri otvorena investiciona fonda.
Postupkom spajanja uz pripajanje fondova dana 09.09.2022. godine fondu sticaocu OAIF Jahorina Koin su pripojeni fondovi prenosioci OMIF Privrednik Invest i OAIF Polara Adriatic Fond. Fondovi prenosioci su na taj dan prestali da postoje, tako da od navedenog datuma Društvo upravlja sa dva otvorena investiciona fonda:
- OAIF Adriatic Balanced i
- OAIF Jahorina Koin.
 • Naziv: Društvo za upravljanje investicionim fondovima “Polara invest” ad Banja Luka
 • Adresa sjedišta: Ul. Petra Preradovića br. 21, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • Telefon: +38751226770
 • Fax: +38751226774
 • E-mail: info(at)polara-bl.com
 • Web site: www.polara-bl.com
 • Naziv registarskog suda: Okružni privredni sud u Banjoj Luci
 • Broj i datum upisa: 071-0-Reg-08-000355 od 07.03.2008. godine
 • Broj registarskog uloška: 1-11785-00
 • Podaci o dozvoli komisije: Broj dozvole 01-UP-52-310-20/16 od 20.09.2016.godine
 • Iznos upisanog i upl. osnovnog kapitala: 253.000 KM
 • Matični broj: 01937006
 • Brojevi tr. računa i naziv banaka:
  555-007-00024747-27 kod Nova Banka ad Banja Luka
  572-436-00000734-59 kod MF Banka a.d. Banja Luka
  571-010-00003042-56 kod Banka Poštanska Štedionica a.d. Banja Luka

 • Revizorska kuća: Vral Audit d.o.o. Banja Luka
 • Radno vrijeme: svaki radni dan 08:00-16:00
Image

Upravni odbor Društva za upravljenje investicionim fondovima „Polara invest”„ ad Banja Luka čine 3 (tri) člana, imenovana od strane Skupštine akcionara Odlukom br. SD 11/19 od 24.05.2019. godine, SD 14/20 od 22.06.2020. godine i SD 19/23 od 08.12.2023. godine. Članovi Upravnog odbora Društva su:

Sergij Furlan – predsjednik Upravnog odbora, rješenje Komisije za hartije od vrijednosti br. 01-UP-51-422-4/19 od 11.10.2019. godine, kojim se daje dozvola za obavljanje funkcije člana Upravnog odbora Društva.
Davor Maksimović – Član Upravnog odbora, rješenje Komisije za hartije od vrijednosti br. 01-UP-52-377-7/20 od 05.11.2020.godine, kojim se daje dozvola za obavljanje funkcije člana Upravnog odbora. 
Vladan Jović – član Upravnog odbora, rješenje Komisije za hartije od vrijednosti br. 01-UP-52-657-2/23 od 28.12.2023. godine, kojim se daje dozvola za obavljanje funkcije člana Upravog odbora Društva 

Biografije predsjednika i članova Upravnog odbora: 

Mr. Sergij Furlan, predsjednik UO - Rođen je 1978. godine, trenutno sa prebivalištem Dane pri Sežani, Slovenija. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Ljubljani. Obrazovanje nastavlja na Fakultetu za državne i evropske studije, gdje 2011. godine stiče titulu magistra. Poslovnu karijeru započinje 1999. godine i u toku svoje karijere je radio na mnogo različitih pozicija, trenutno se nalazi na mjestu direktora u SAVONA d.o.o. Govori engleski, italijanski i srpski jezik.  

Davor Maksimović, član UO – Rođen 1984. godine. Sa prebivalištem u Banjaluci, Republika Srpska. Diplomirao na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment u Banjaluci. U početku karijere je obavljao više poslova u bankarskom sektoru. Trenutno je vlasnik i direktor kompanije Ultimax d.o.o Banja Luka, koja pruža profesionalnu uslugu poslovnog i finansijskog savjetovanja. Takođe, osnivač je i direktor Zdravstvene ustanove Klinika Be Well Banja Luka. G. Maksimović je partner u Alphabet group d.o.o. Banja Luka, konsultantskoj kompaniji koja klijentima pruža edukacije i treninge iz oblasti ljudskih resursa, liderstva, koučinga, ličnog i profesionalnog razvoja. Trenutno obavlja funkciju predsjednika upravnog odbora Banjalučke Berze a.d., te savjetnika u Ministarstvu spoljne trgovin ekonomskih odnosa BiH.   

Vladan Jović, Član UO i izvršni direktor Društva – Rođen je 1973. godine. Trenutno sa prebivalištem u Banjaluci, Republika Srpska. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u I. Sarajevu. U poslovnoj karijeri obavljao je više odgovornih funkcija na tržištu kapitala Republike Srpske: direktor preduzeća za posredovanje u trgovini hartijama od vrijednosti „Eurobroker“ a.d. Bijeljina, direktor ekspoziture za trgovanje HOV „Banjalučka Banka“ a.d. Banja Luka, direktor Društva za upravljanje investicionim fondovima „VIB“ a.d. Banja Luka. Posjeduje licence za brokera i investicionog menadžera.

 

UPRAVA DRUŠTVA

Pero Jandrić – Izvršni direktor Društva Rješenje KHOV RS broj: 01-UP-51-707-1/21 od 03.12.2021. godine. 

Vladan Jović – Izvršni direktor Društva Rješenje KHOV RS broj: 01-UP-51-65-3/21 od 18.02.2021. godine 

FRONT OFFICE

Aleksandar Vuksan Viši rukovodilac Front office, investicioni menadžer Rješenje KHOV RS broj:  01-UP-57-65-1/23 od 10.02.2023. godine, dozvola broj 04-4-146/17 važi do 23.02.2025. godine 

Pero Jandrić – Investicioni menadžer Rješenje KHOV RS broj: 01-UP-57-18-1/24 od 26.01.2024. godine, dozvola broj 04-4-150/18 važi do 12.02.2026. godine

MIDDLE OFFICE 

Janko Vukoje – Viši rukovodilac Middle office BACK OFFICE 

Milja Tomašević – Viši rukovodilac Back office 

INTERNA REVIZIJA 

Maja Trkulja – Interni revizor

OAIF ADRIATIC BALANCED

Image
IZVJEŠTAJ 16.07.2024.
Neto vrijednost imovine 6.328.294,88 KM
Neto vrijednost imovine po udjelu 8.7576 KM

OAIF JAHORINA KOIN

Image
IZVJEŠTAJ 16.07.2024.
Neto vrijednost imovine 6.706.285,73 KM
Neto vrijednost imovine po udjelu 3.1967 KM

ADRESA

 • +38751226770
 • +38751226774
 • info(at)polara-bl.com
 • www.polara-bl.com
 • Petra Preradovića 21, Banjaluka, BiH

RADNO VRIJEME

 • Ponedeljak:   8.00 am - 4.00 pm
 • Utorak:   8.00 am - 4.00 pm
 • Srijeda:   8.00 am - 4.00 pm
 • Četvrtak:   8.00 am - 4.00 pm
 • Petak:   8.00 am - 4.00 pm
 • Subota i Nedelja:   Zatvoreno
© Copyright 2024 DUIF „Polara Invest“. Sva prava zadržana. Webmaster Milišić Đorđe