Pon - Pet: 08:00 - 16:00
Sub-Ned Zatvoreno
+38751226770
Telefon
Petra Preradovića 21, Banjaluka, BiH
Adresa

OBAVJEŠTENJE O SPAJANJU FONDOVA

Polara invest a.d. Banja Luka obavještava vlasnike udjela o pripajanju OAIF „Polara adriatic fond“ i OMIF „Privrednik invest“ (Fondovi prenosioci)sa OAIF „Jahorina Koin“ (Fond sticalac)
Upravni odbor Društva je dana 11.05.2022. godine donio Odluke o spajanju uz pripajanje Fondova prenosioca sa Fondom sticaocem iz razloga operativnijeg i efikasnijeg upravljanja imovinom fondova.
Upravni odbor je mišljenja da će udruživanje imovine fondova predstavljati stabilniju osnovu za suočavanje sa rizicima koji su definisani u prospektu Fonda sticaoca, a naročito: rizikom koncentracije, rizikom otkupa udjela i rizikom promjene cijene finansijskih instrumenata.

DUIF POLARA INVEST - OSNOVNI PODACI

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Polara Invest“ a.d. Banja Luka osnovano je 2000. godine. U početnoj fazi, Društvo je organizovalo prikupljanje i ulaganje vaučera građana u „Polara Invest Fond“, a zatim te vaučere u ime Fonda uložilo u preduzeća u Republici Srpskoj. Krajem 2015. godine, Društvo je dobilo dozvolu za upravljanje fondom „Jahorina Konseko Invest“ a.d. Pale a krajem septembra 2016. godine i fondom „Privrednik Invest“ a.d. Banja Luka.

Postupkom preoblikovanja, u 2018. godini, od „Polara Invest Fonda“ a.d. Banja Luka nastali su OAIF „Adriatic Balanced“ i OAIF „Polara Adriatic Fond“, od fonda „Jahorina Konseko Invest“ a.d. Pale nastao je OAIF „Jahorina Koin“ a od fonda „Privrednik Invest“ a.d. Banja Luka nastao je OMIF „Privrednik Invest“ tako da Društvo danas upravlja sa četiri otvorena investiciona fonda.
 • Naziv: Društvo za upravljanje investicionim fondovima “Polara invest” ad Banja Luka
 • Adresa sjedišta: Ul. Petra Preradovića br. 21, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • Telefon: +38751226770
 • Fax: +38751226774
 • E-mail: info(at)polara-bl.com
 • Web site: www.polara-bl.com
 • Naziv registarskog suda: Okružni privredni sud u Banjoj Luci
 • Broj i datum upisa: 071-0-Reg-08-000355 od 07.03.2008. godine
 • Broj registarskog uloška: 1-11785-00
 • Podaci o dozvoli komisije: Broj dozvole 01-UP-52-310-20/16 od 20.09.2016.godine
 • Iznos upisanog i upl. osnovnog kapitala: 253.000 KM
 • Matični broj: 01937006
 • Brojevi tr. računa i naziv banaka:
  555-007-00024747-27 kod Nova Banka ad Banja Luka
  572-436-00000734-59 kod MF Banka a.d. Banja Luka
 • Revizorska kuća: Vral Audit d.o.o. Banja Luka
 • Radno vrijeme: svaki radni dan 08:00-16:00
Image

Upravni odbor Društva za upravljenje investicionim fondovima „Polara invest”„ ad Banja Luka čine 3 (tri) člana, imenovana od strane Skupštine akcionara Odlukom br. SD 11/19 od 24.05.2019. godine i SD 14/20 od 22.06.2020. godine. godine i to:

Sergij Furlan – predsjednik Upravnog odbora, rješenje Komisije za hartije od vrijednosti br. 01-UP-51-422-4/19 od 11.10.2019. godine, kojim se daje dozvola za obavljanje funkcije člana Upravnog odbora Društva
Stanislav Furlan – član Upravnog odbora, rješenje Komisije za hartije od vrijednosti br. 01-UP-51-442-5/19 od 11.10.2019. godine, kojim se daje dozvola za obavljanje funkcije člana Upravnog odbora Društva
Davor Maksimović – Član Upravnog odbora, rješenje Komisije za hartije od vrijednosti br. 01-UP-52-377-7/20 od 05.11.2020.godine, kojim se daje dozvola za obavljanje funkcije člana Upravnog odbora Biografije predsjednika I članova Upravnog odbora:

Mr. Sergij Furlan, predsjednik UO - Rođen je 1978. godine, trenutno sa prebivalištem Dane pri Sežani, Slovenija. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Ljubljani. Obrazovanje nastavlja na Fakultetu za državne i evropske studije, gdje 2011. godine stiče titulu magistra. Poslovnu karijeru započinje 1999. godine i u toku svoje karijere je radio na mnogo različitih pozicija, trenutno se nalazi na mjestu direktora u SAVONA d.o.o. Govori engleski, italijanski i srpski jezik. 

Stanislav Furlan, član UO – Rođen 04.03.1949. godine. Trenutno sa prebivalištem u Dane pri Sežani, Slovenija. Diplomirao je na fakultetu organizacionih nauka u Kranju na univerzitetskom programu – program menadžer gdje je stekao zvanje diplomirani menadžer. Karijeru započeo 1969. godine u Hotelskom preduzeću Sežana gdje je bio voditelj poslovne jedinice. Karijeru dalje nastavlja u više hotelsko-ugostiteljskih privrednih društava (Tovarna pletenin Sežana, HTG – hoteli, turizam i ugostiteljstvo Sežana itd) na pozicijama rukovodioca. posjeduje znanja iz finansijskih analiza i savjetovanja. Govori engleski, italijanski, hrvatski i srpski jezik.

UPRAVA DRUŠTVA

Pero Jandrić – Izvršni direktor Društva Rješenje KHOV RS broj: 01-UP-51-707-1/21 od 03.12.2021. godine. 

Vladan Jović – Izvršni direktor Društva Rješenje KHOV RS broj: 01-UP-51-65-3/21 od 18.02.2021. godine 

FRONT OFFICE

Aleksandar Vuksan Viši rukovodilac Front office, investicioni menadžer Rješenje KHOV RS broj: 01-UP-57-61-1/21 od 10.02.2021. godine, dozvola broj 04-4-146/17 važi do 23.02.2023. godine 

Pero Jandrić – Investicioni menadžer Rješenje KHOV RS broj: 01- UP-57-26-1/22 od 31.01.2022. godine, dozvola broj 04-4-150/18 važi do 12.02.2024. godine

MIDDLE OFFICE 

Janko Vukoje – Viši rukovodilac Middle office BACK OFFICE 

Milja Tomašević – Viši rukovodilac Back office 

Zdenka Dmitrović – Stručni saradnik na poslovima obračuna NVI Fondova 

INTERNA REVIZIJA 

Maja Trkulja – Interni revizor

OAIF ADRIATIC BALANCED

Image
IZVJEŠTAJ 26.09.2022.
Neto vrijednost imovine 5.755.505,93 KM
Neto vrijednost imovine po udjelu 7.8257 KM

OAIF JAHORINA KOIN

Image
IZVJEŠTAJ 26.09.2022.
Neto vrijednost imovine 6.721.967,72 KM
Neto vrijednost imovine po udjelu 3.1777 KM

ADRESA

 • +38751226770
 • +38751226774
 • info(at)polara-bl.com
 • www.polara-bl.com
 • Petra Preradovića 21, Banjaluka, BiH

RADNO VRIJEME

 • Ponedeljak:   8.00 am - 4.00 pm
 • Utorak:   8.00 am - 4.00 pm
 • Srijeda:   8.00 am - 4.00 pm
 • Četvrtak:   8.00 am - 4.00 pm
 • Petak:   8.00 am - 4.00 pm
 • Subota i Nedelja:   Zatvoreno
© Copyright 2022 DUIF „Polara Invest“. Sva prava zadržana. Webmaster Milišić Đorđe