Pon - Pet: 08:00 - 16:00
Sub-Ned Zatvoreno
+38751226770
Telefon
Petra Preradovića 21, Banjaluka, BiH
Adresa

OAIF JAHORINA KOIN

Otvoreni akcijski fond sa javnom ponudom „Jahorina Koin“ je nastao potpunim preoblikovanjem AZIF „Jahorina Koin“ a.d. Pale u preoblikovanju prenosom cijelokupne imovine. DUIF „Polara Invest“ a.d. Banja Luka je, srazmjerno učešću u vlasništvu AZIF „Jahorina Koin“ a.d. Pale -u preoblikovanju, svakom akcionaru prenijelo vlasništvo na udjelima otvorenog investicionog fonda. Kako je broj emitovanih akcija AZIF „Jahorina Koin“ a.d. Pale -u preoblikovanju 1.969.600, shodno tome, vlasnik jedne akcije AZIF „Jahorina Koin“ a.d. Pale -u preoblikovanju postao je vlasnik jednog udjela u otvorenom fondu u početnom vrednovanju, gdje je kapital otvorenog fonda podijeljen na 1.969.600 udjela. Otvoreni akcijski fond sa javnom ponudom „Jahorina Koin“ je organizovan kao otvoreni investicioni fond i njime se upravlja isključivo u korist vlasnika udjela. Fond posluje u skladu sa Zakonom i Pravilima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.
Postupkom spajanja uz pripajanje fondova dana 09.09.2022. godine fondu sticaocu OAIF Jahorina Koin su pripojeni fondovi prenosioci OMIF Privrednik Invest i OAIF Polara Adriatic Fond. Na dan spajanja je izvršen prenos cjelokupne imovine i obaveza fondova prenosioca na OAIF Jahorina Koin.
Predmet poslovanja Fonda je prikupljanje novčanih sredstava javnom ponudom udjela u fondu i ulaganje tih sredstava u dugoročne i karatkoročne prenosive hartije od vrijednosti, novčane depozite, uz primjereno uvažavanje načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i disperzije rizika.
IZVJEŠTAJ 16.07.2024.
Neto vrijednost imovine 6.706.285,73 KM
Neto vrijednost imovine po udjelu 3.1967 KM

Investicioni cilj Fonda

Investicioni cilj Fonda je ostvarivanje viših prinosa na duži rok a koji bi doveli do:

 1. rasta vrijednosti udjela Fonda, 
 2. održavanje zadovoljavajuće likvidnosti Fonda tako da svaki vlasnik udjela može ostvariti svoje pravo na isplatu.

Fond nastoji ostvariti prinos viši od prosjeka kamata po depozitima na 12 mjeseci denominiranim u konvertibilnim markama a koji su dostupni na bankarskom tržištu Bosne i Hercegovine.

Ostvarivanje prinosa bi se postiglo ostvarivanjem kapitalnih dobitaka, prihoda od dividendi, prihoda od kamata kao i druge vrste prihoda (split-off).

Definisani cilj investiranja Društvo će realizovati vođenjem visoko rizične politike investiranja svojstvene akcijskom fondu koji svoju imovinu ulaže pretežno u akcije. Zbog volatilne prirode akcija takvi fondovi nose visok rizik, ali i mogućnost ostvarivanja većih prinosa.

Kome je Fond namjenjen/profil investitora

Investitori u Fondu mogu biti sva fizička i pravna lica kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima. S obzirom na cilj Fonda i strategiju ulaganja, Fond je prvenstveno namijenjen svim fizičkim i pravnim licima sa visokom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju akcije, iskusnijim investitorima koji žele postići specifične investicione ciljeve, te investitorima koji žele diverzifikovati strukturu svoje imovine.

Naziv: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „Jahorina Koin“;
Skraćeni naziv: OAIF „Jahorina Koin“;
Oznaka hartije: JKIP-U-A;
Podaci o registraciji kod KHOVRS: Rješenje br: 01-UP-51-472-3/18 od 12.10.2018. godine;
Transakcioni račun:
555-10000411314-60, Nova Banka a.d. Banja Luka;
571-010-00003046-44 kod Banka Poštanska Štedionica a.d. Banja Luka;
Devizni račun: 555-00000411316-07, Nova Banka a.d. Banja Luka;
Revizorska kuća: Vral Audit d.o.o. Banja Luka;
Depozitar: Centralni registar hartija od vrijednosti Republike Srpske a.d. Banja Luka;
Godišnja naknada za upravljanje fondom: 3,50 %  neto vrijednosti imovine Fonda;
Ulazna naknada: ne naplaćuje se;
Izlazna naknada: 3,50% od vrijednosti udjela za isplatu.

Vrijeme trajanja fonda: Fond je osnovan na neodređeno vrijeme;
Upravljanje Fondom: Fondom upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Polara Invest“ a.d. Banja Luka;

Informacije za kontakt:

Adresa sjedišta Društva: Petra Preradovića 21., 78 000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH;

Telefon: +387 51 226 770;

Fax: +387 51 226 774;

E-mail: info@polara-bl.com ;

Web site:  http://www.polara-bl.com ;

UPUTSTVO ZA PRIMANJE ZAHTJEVA ZA OTKUPA/KUPOVINU UDJELA

 Spisak  neophodne dokumentacije koja se prilaže uz Zahtjev

 

 

 

 1. POSTUPAK OTKUPA UDJELA

 

 

Uz  uredno popunjen i potpisan Zahtjev za otkup udjela neophodno je dostaviti slijedeću dokumentaciju: 

 

 1. FIZIČKA LICA 

- kopiju važećeg identifikacionog dokumenta ovjerenu od strane nadležnog organa

- potvrda o transakcionom računu otvorenog u poslovnoj banci sa sjedištem u BiH, ovjerena od             strane banke,

- ovjerenu punomoć ako se zahtjev podnosi preko punomoćenika uz naznaku da se ista odnosi na otkup udjela 

 

Prilikom otkupa udjela potrebno je ispuniti i priložiti:

1.            Upitnik za politički eksponirana lica

2.            Obrazac W-8BEN

3.            Obrazac W-9

Ukoliko je klijent politički eksponirano lice potrebno je da popuni obrazac pod rednim brojem 1.

U slučaju da je klijent američki državljanin popuniti obrasce pod rednim brojem 2 i 3.

 

Osim navedene dokumetacije uz zahtjev za otkup udjela potrebno je priložiti i dodatnu dokumentaciju ako je vlasnik udjela maloljetno lice koje nema ličnu kartu i/ili pasoš i to: - original ili ovjerena kopija izvoda iz matične knjige rođenih,
 -  kopiju identifikacionog dokumenta podnosioca Zahtjeva, ovjerenu od strane nadležnog organa

 - potvrda o transakcionom računu podnosioca zahtjeva, otvorenog u poslovnoj banci sa sjedištem

    u BiH, ovjerena od strane banke,

  - saglasnost oba roditelja/staratelja za raspolaganje udjelima maloljetnog lica

 

Fizička lica koja Zahtjev za otkup udjela podnose lično u sjedištu Društva, umjesto ovjerenih kopija mogu dati originalna dokumenta na uvid.

 

 

B) PRAVNA LICA 

- kopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra (ne starije od 3 mjeseca) ovjerenu od strane   nadležnog organa, odnosno za strana pravna lica ovjeren dokument o upisu u privredni registar domicilnog  nadležnog organa, 

- kopiju kartona deponovanih potpisa od poslovne banke (otvorenog u poslovnoj banci sa sjedištem u BiH), ovjerenu od strane nadležnog organa,

-  kopiju identifikacionog dokumenta zakonskog zastupnika, punomoćnika ili ovlaštenog lica  pravnog lica ovjerenu od strane nadležnog organa,

-  ovjerenu punomoć ako se zahtjev podnosi preko punomoćenika uz naznaku da se ista odnosi na otkup udjela, 

- Izjavu o stvarnom vlasništvu, 

 

Prilikom otkupa udjela potrebno je ispuniti i priložiti:

1.            Upitnik za politički eksponirana lica

2.            Obrazac W-8BEN-E

3.            Obrazac W-8IMY

4.            Obrazac W-9

Ukoliko je klijent politički eksponirano lice potrebno je da popuni obrazac pod rednim brojem 1.

U slučaju da je klijent američki državljanin popuniti obrasce pod rednim brojem 2,3 i 4.

Za svu dokumentaciju koja nije na jednom od službenih jezika BIH, obavezan je prevod od strane ovlaštenog sudskog tumača.

 

 

 1. POSTUPAK KUPOVINE UDJELA

 

Uz  uredno popunjen i potpisan Zahtjev za kupovinu udjela neophodno je dostaviti slijedeću dokumentaciju: 

 

A) FIZIČKA LICA 

- ovjerenu kopiju važećeg identifikacionog dokumenta,

- potvrda o transakcionom računu otvorenog u poslovnoj banci sa sjedištem u BiH, ovjerena od strane   banke,

- ovjerenu punomoć, ako se zahtjev podnosi preko punomoćnika uz naznaku da se ista odnosi  na 

   kupovinu udjela 

 

Prilikom kupovine udjela potrebno je ispuniti i priložiti: 

1. Upitnik za politički eksponirana lica 

2. Obrazac W-8BEN 

3. Obrazac W-9 

 

U slučaju da je klijent američki državljanin popuniti obrasce pod rednim brojem 2. i 3. 

 

Osim navedene dokumetacije uz zahtjev za kupovinu udjela potrebno je priložiti i dodatnu dokumentaciju ako je vlasnik udjela maloljetno lice koje nema ličnu kartu i/ili pasoš i to: 

- ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih 

- ovjerenu kopiju identifikacionog dokumenta podnosioca Zahtjeva,

 - potvrda o transakcionom računu podnosioca zahtjeva, otvorenog u poslovnoj banci sa sjedištem

    u BiH, ovjerena od strane banke,

- saglasnost oba roditelja za raspolaganje udjela maloljetnog lica 

 

B) PRAVNA LICA 

- ovjerenu kopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra (ne starije od 3 mjeseca),

- ovjerenu kopiju kartona deponovanih potpisa od poslovne banke, otvorenog u poslovnoj banci sa 

   sjedištem u BiH, 

- ovjerenu kopiju lične karte ili pasoša zakonskog zastupnika, punomoćnika ili ovlaštenog lica pravnog

   lica,

- ovjerenu punomoć ako se zahtjev podnosi preko punomoćenika uz naznaku da se ista odnosi na

   kupovinu udjela, 

- Izjavu o stvarnom vlasništvu 

 

Prilikom kupovine udjela potrebno je ispuniti i priložiti: 

1. Upitnik za politički eksponirana lica 

2. Obrazac W- 8BEN-E 

3. Obrazac W-8IMY 

4. Obrazac W-9 

 

U slučaju da je klijent američki državljanin popuniti obrasce pod rednim brojem 2,3 i 4. 

 

C)   KASTODI BANKA

 

U slučaju da kupovinu ili otkup udjela vrši Kastodi banka potrebno je da dostavi slijedeću dokumentaciju: 

1.            Zahtjev za otkup/kupovinu

2.            kopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra (ne starije od 3 mjeseca) ovjerenu od strane 

               nadležnog organa

3.            povrda o ovlaštenim potpisnicima ispred kastodi odjela umjesto kartona deponovanih potpisa

4.            kopije identifikacionih dokumenata ovlaštenika ispred kastodi odjela, ovjerenu od strane

               nadležnog organa

5.            specifikacija o krajnjim vlasnicima koji traže otkup/kupovinu 

6.            Izjavu o stvarnom vlasništvu 

7.            Izjava na memorandum Kastodi banke kojom izjavljuju da su proslijedili  svu dokumentaciju u  skladu sa svojim pravilima poslovanja, a koja se odnosi na klijente Kastodija i njihove podatke i dokumentaciju koja se dostavlja u vezi otkupa/kupovine  udjela Fonda.

OAIF ADRIATIC BALANCED

Image
IZVJEŠTAJ 16.07.2024.
Neto vrijednost imovine 6.328.294,88 KM
Neto vrijednost imovine po udjelu 8.7576 KM

OAIF JAHORINA KOIN

Image
IZVJEŠTAJ 16.07.2024.
Neto vrijednost imovine 6.706.285,73 KM
Neto vrijednost imovine po udjelu 3.1967 KM

ADRESA

 • +38751226770
 • +38751226774
 • info(at)polara-bl.com
 • www.polara-bl.com
 • Petra Preradovića 21, Banjaluka, BiH

RADNO VRIJEME

 • Ponedeljak:   8.00 am - 4.00 pm
 • Utorak:   8.00 am - 4.00 pm
 • Srijeda:   8.00 am - 4.00 pm
 • Četvrtak:   8.00 am - 4.00 pm
 • Petak:   8.00 am - 4.00 pm
 • Subota i Nedelja:   Zatvoreno
© Copyright 2024 DUIF „Polara Invest“. Sva prava zadržana. Webmaster Milišić Đorđe